Reglement wedstrijdtaken

Als je wedstrijden rijdt wordt je ook geacht om mee te helpen bij het jureren van wedstrijden en andere ondersteunende taken. De wedstrijdcommissie zal je hiervoor benaderen en eventueel indelen voor bepaalde taken: zoals handklokker, commissaris van vertrek, jurycoördinator of zorgen voor de catering. De rollen en taken staan beschreven in: 

Voor de verdeling van de taken gelden de volgende regels:

  1. Ieder lid met een wedstrijdlicentie moet in principe twee wedstrijdtaken per seizoen uitvoeren;
  2. De wedstrijdtaak mag ook door een ander worden uitgevoerd (bijv. ouder/partner voert taak uit voor een lid), met goedkeuring van de wedstrijdcommissie;
  3. Als binnen één gezin meerdere leden een wedstrijdlicentie hebben dan hoeft voor het tweede of volgende gezinslid slechts één wedstrijdtaak te worden uitgevoerd;
  4. Als een lid (of ouder) al een al speciale taak uitvoert voor het laten plaatsvinden van wedstrijden, buiten de gevraagde taken (bijv. speaker of bediening elektronische tijdwaarneming), dan is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor het uitvoeren van (een deel) deze wedstrijdtaken. Of, en in welke mate een lid in aanmerking komt voor deze vrijstelling is ter beoordeling van de wedstrijdcommissie;
  5. Bij in gebreke blijven van een lid bij het uitvoeren van de wedstrijdtaken is het bestuur gerechtigd om sancties op te leggen conform artikel 5 van de statuten van IJCE.