Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie van IJCE bestaat uit drie vertrouwenspersonen (zie hieronder voor de namen, mailadres en telefoonnummers).

De taken van een vertrouwenspersoon, zoals die door het bestuur van IJCE zijn geformuleerd, zijn de volgende:

  • Verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag.
  • Zorgen voor / adviseren tav een adequate (professionele) opvang van degene, die klachten heeft over ongewenst gedrag.
  • Zorgen voor vertrouwelijke behandeling van gegevens.
  • Zoeken naar een informele oplossing.
  • Terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie van IJCE en het invullen van het klachtenformulier.

De vertrouwenspersonen kunnen persoonlijk benaderd worden, wanneer zich in het contact tussen leden, trainers, vrijwilligers en anderszins betrokkenen bij IJCE sprake is van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek geweld, excessief pesten en ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon is binnen de club een neutrale persoon, die de haar / hem vertelde informatie vertrouwelijk behandelt en geheimhoudingsplicht heeft. Men kan zich telefonisch of via e-mail tot een van de vertrouwenspersonen wenden. Indien het contact tot stand komt via de mail, dan is het wenselijk daarin geen inhoudelijke mededelingen te doen, maar aan te geven hoe en wanneer men bereikbaar is. Bij ernstige problemen heeft een persoonlijk gesprek de voorkeur. Er wordt dan gezamenlijk bekeken wat het probleem en de vraag is en aan welke steun men behoefte heeft. De vertrouwenspersoon kan u hierbij adviseren en bijstaan.

De basis, van waaruit de Vertrouwenscommissie in het leven is geroepen, staat beschreven in het Protocol Ongewenst Gedrag van IJCE en de nota Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie van het NOC*NSF.

vrijwilligers