Contributie | Membership

Alle IJCE leden betalen contributie om de activiteiten die de vereniging ontplooit mogelijk te maken. De contributie bestaat uit een verenigingscontributie, plus (eventueel) een extra contributie voor de sportieve onderdelen waaraan je deelneemt:

We hebben een handig formulier waarmee je direct je contributie kan berekenen:

Direct contributie berekenen

Meer uitleg en achtergrond over onze contributiestructuur vind je hieronder.

Contributie opbouw

Uitgangspunten

Alle contributies zijn leeftijdsafhankelijk en worden bepaald als een percentage van het bedrag van volwassenen volgens onderstaand schema:

Contributiebijdrage per leeftijdscategorie
Kinderen t/m 12 jaar   50%
Jeugd 13 t/m 18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar   75%
Volwassenen van 19 t/m 75 jaar 100%
De peildatum voor de leeftijdscategoriën is 1 juli van het verenigingsjaar.  

De verenigingscontributie wordt geïnd aan het begin van het verenigingsjaar in de maand juni, nadat op de ALV de contributie voor het komende jaar is vastgesteld. Als je deelneemt aan activiteiten wordt de extra contributiebijdrage daarvoor geïnd bij aanvang van de activiteit. 

Trainers, begeleiders en vrijwilligers die niet schaatsen betalen geen contributie. Ze krijgen wel een ledenpas en kunnen daarmee tijdens de IJCE-uren toegang krijgen tot de ijsbaan. Ereleden en leden van verdiensten betalen geen contributie en trainingsbijdrage(n). Verder krijgt elk gezin vanaf het derde gezinslid 25% korting op de verschillende contributies. Daarbij zijn niet inbegrepen:  zomerkamp, SPI, BSF en schaatsnacht.

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan shorttrack, skeeleren en enkele andere activiteiten (zie onder voor details). De bijdragen daarvoor staan hierna vermeld. Niet-leden betalen enkel voor een bepaalde activiteit, maar hun bijdrage is hoger. Verder kunnen ze niet deelnemen aan de overige (gratis) activiteiten van de vereniging en hebben geen stemrecht op de ledenvergadering.

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er in de eigen gemeente vaak regelingen, waarbij financiële ondersteuning wordt gegeven voor sportactiviteiten. Dit kan voor kinderen maar ook voor volwassenen zijn. Voor kinderen kan daarnaast ondersteuning worden aangevraagd bij het jeugdsportfonds. Zie voor details: www.jeugdsportfonds.nl.

Verenigingscontributie

Het inschrijfgeld bedraagt voor nieuwe leden € 5,00 met verplichte automatische incasso. Leden waarvan de contributie niet via een machtiging tot automatische incasso wordt geïnd betalen € 10,00 extra op hun verenigingscontributie. Machtiging tot automatische incasso kan worden doorgegeven aan de ledenadministratie onder vermelding van het IBAN-nummer, naam, woonplaats en het lidnummer.

Contributie per jaar
Lid IJCE t/m 12 jaar € 32,--
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 47,50
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 63,--

inschrijven als lid

Langebaanschaatsen

Voor leden onder de 13 jaar zijn trainingen gratis. Voor hen is de contributie voor het langebaanschaatsen dus inclusief alle trainingen. De overige leden betalen naast de verenigingscontributie een bijdrage voor het langebaanschaatsen en, als ze een training volgen, een trainingsbijdrage (zie hieronder de bedragen).

Als kennismaking mag men 1 maal gratis deelnemen aan een proefles. Aanmelden vooraf via de site is verplicht.

Langebaanschaatsen (excl. training)
Lid IJCE t/m 12 jaar € 47,--
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 70,--
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 93,--
Langebaan trainingen (*)
Lid IJCE t/m 12 jaar gratis
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 10,--
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 50,--

(*) Nieuwe leden half geld.

Aanmelden

De kosten van een KNSB-licentie om deel te kunnen nemen aan wedstrijden (buiten IJCE) zijn niet bij de contributie inbegrepen. Voor informatie over een KNSB-licentie, zie de volgende pagina's op de KNSB-website:

Shorttrack

Bij shorttrack betalen de deelnemende leden een extra contributie (bovenop de verenigingscontributie) per periode dat ze deelnemen: winter, lente/zomer en herfst. Dit  voor toegang tot de shorttrackbaan en training door een IJCE-trainer. Deelnemen zonder training is niet mogelijk.

Ook niet IJCE-leden kunnen zich aansluiten bij de shorttracktrainingen.
Er is ook de mogelijkheid shorttrackschaatsen te huren van IJCE.

Als kennismaking mag men 2 maal gratis deelnemen aan een proefles. Aanmelden vooraf via de site is verplicht.

Herfst 2019 (8 trainingen) IJCE-lid Niet-lid
t/m 12 jaar € 45,-- € 75,--
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 70,-- € 115,--
van 19 t/m 75 jaar € 90,-- € 150,--
Huurschaatsen € 20,-- € 20,--
Winter 2019-2020 (22 trainingen) IJCE-lid Niet-lid
t/m 12 jaar € 100,-- € 130,--
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 150,-- € 195,--
van 19 t/m 75 jaar € 200,-- € 260,--
Huurschaatsen € 50,-- € 50,--
Zomer 2019 (15 trainingen) IJCE-lid Niet-lid
t/m 12 jaar € 55,-- € 85,--
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 82,50 € 127,50
van 19 t/m 75 jaar € 110,-- € 170,--
Huurschaatsen € 30,-- € 30,--

Inschrijven shorttrack

Skeeleren/inline-skaten

Bij skeeleren/inline-skaten betalen de deelnemende leden een extra contributie voor toegang tot de skeeler/skatebaan bij Op Noord en training door een IJCE-trainer. Deelnemen zonder training is niet mogelijk. Skeeleren vindt plaats van medio april tot medio september, in de periode dat de 400m baan bij het IJspsportcentrum gesloten is. Meer informatie over skeeleren/inline-skaten vind je op deze pagina.

Lente-/zomerperiode IJCE-lid Niet-lid
Jeugd t/m 12 jaar € 25,-- € 50,--
13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar € 35,-- € 70,--
Volwassenen 19 t/m 75 jaar € 50,-- € 100,--

Inschrijven skeeleren

Mountainbike-/racefietstraining

Bij Mountainbike-/racefietstraining betalen de deelnemende leden een extra contributie voor toegang tot de Wielerbaan bij Op Noord en/of training door een IJCE-trainer. De training vindt plaats van medio april tot medio september, in de periode dat de 400m baan bij het IJssportcentrum gesloten is. Meer informatie over de fietstraining vind je op deze pagina. In 2019 is de training alleen nog opengesteld aan leden van IJCE.

Mountainbike-/racefietstraining IJCE-lid Niet-lid
Jeugd t/m 12 jaar € 20,-- n.v.t.
13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar € 30,-- n.v.t.
Volwassenen 19 t/m 75 jaar € 40,-- n.v.t.

Inschrijven fietstraining

Bostraining

Deelnamen aan de bostraining is inbegrepen in de verenigingscontributie. Leden betalen hiervoor dus geen extra contributie. De bostrainingen, onder leiding van een IJCE-trainer, vinden plaats van medio april tot medio september, in de periode dat de 400m baan bij het IJspsportcentrum gesloten is.

Inschrijven bostraining

All members of IJCE pay a membership fee to fund all the activities the association organizes. The fee consists of a membership fee of the iceskating association IJCE and additional fees depending on the sports activities chosen:

Membership graphic

 

 

 

 

 

 

 

 

Principles of membership

Membership fees are decided on during the AGM in May and depend on members age on July first. Adults age 19 upto and including 75 years of age pay full price. The other fees are calculated from that fee according to the table given below:

Fees per age category
Children up to and including 12 years of age   50%

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age

  75%
Adults age 19 up to and including 75 years of age 100%
Age of member on July first.  

Membership fees are collected at the start of the association's year, from the first of June, after the new fees are decided on during the AGM. Fees for lessons and activities are collected at the start of the lessons or activity chosen.

Trainers, carers, and volunteers who do not skate do not pay membership fees. They receive a membership card and are thus able to enter the speedskate rink during IJCE's skating hours. Honorary members do not pay either membership fees nor lesson fees. Every family is entitled to a discount of 25% on the membership and lesson fees for the fourth or more person belonging to the family who joins the association (based on house address). Not included in this discount are activities such as summer camp and skate challenge.

Non-IJCE members can join lessons in short track skating, inline skating and some other activities (see below for details and prices). Non-members pay only for the lessons chosen, but the fee is higher. Non-members cannot participate in (free) activities organized by IJCE, nor are they allowed to vote during the AGM.

The local council often has a sport support system for families with low income. Such support sometimes includes financial benefits for adults as well as children. Support can be requested from the so-called jeugdsportfonds specifically for children. See www.jeugdsportfonds.nl for details.

Membership fees

Administration fee for new members is € 5,00. Direct debit payments are obligatory. Members where direct debit payments appear impossible pay € 10,00 extra for their membership fee.

Membership fee per year
Member IJCE association up to and including 12 years of age € 32,--
Members IJCE association:

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age.

€ 47,50
Member IJCE association age 19 up to and including 75 years of age € 63,--

Become an IJCE member

Speed skating (400m rink)

Speed skating lessons for members up to and including 12 years of age are free. Children thus only pay the association membership fee and the speed skating fee (track rent). All other members pay the association membership fee, speed skating fee, and if they chose lessons, a lesson fee. For lesson fees see below.

An introductory lesson for both speed skating and/or the speed skating lessons is free of charge (only available from October up to december 31st). Applying for the introductory lesson online is obligatory.

Speed skating (400m rink - no lessons)
Member IJCE association up to and including 12 years of age € 47,--
Membesr IJCE association:

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age.

€ 70,--
Member IJCE association age 19 up to and including 75 years of age € 93,--
Speed skating lessons (*)
Member IJCE association up to and including 12 years of age free
Members IJCE association:

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age.

€ 10,--
Member IJCE association age 19 up to and including 75 years of age € 50,--

(*) New members half price.

Enlist for speed skating

License fees for the Royal Dutch Skating Association (KNSB) are not included in the membership fees of IJCE. Membership of the KNSB is only required for skater who want to compete in speed skate racing competitions.More information on the Royal Dutch Skating Association and competition fees can be found here:

Short track

Short track fees apply for every season the short track rider enlists for lessons: autumn, winter, spring, summer. Lessons include access to the short track rink. Access to the short track rink during IJCE hours without lessons is not possible.

Non-IJCE members can join short track lessons.
Short track skates can be rented at IJCE.

An introductory short track lesson is free of charge, when applied for (timely) on the IJCE site.
 

Autumn 2019 (8 lessons) IJCE member Non members
Children up to and including 12 years of age € 45,-- € 75,--

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age.

€ 70,-- € 115,--
Adults aged 19 up to and including 75 years of age € 90,-- € 150,--
Skate rent € 20,-- € 20,--
Winter 2019-2020 (22 lessons) IJCE member Non member
Children up to and including 12 years of age € 100,-- € 130,--

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age.

€ 150,-- € 195,--
Adults aged 19 up to and including 75 years of age € 200,-- € 260,--
Skate rent € 50,-- € 50,--
Summer 2019 (15 lessons) IJCE member Non member
Children up to and including 12 years of age € 55,-- € 85,--

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age.

€ 82,50 € 127,50
Adults aged 19 up to and including 75 years of age € 110,-- € 170,--
Skate rent € 30,-- € 30,--

Enlist for short track

Inline skating

Inline skaters pay a fee for entrance to the inline skating rink skeeler/skate track Op Noord and the lessons provided by IJCE trainers. Participation during the IJCE hours without lessons is not possible. Inline skating starts in April and runs through to September. More information can be found on the inline skating page.

Lente-/zomerperiode IJCE member Non member
Children up to and including 12 years of age € 25,-- € 50,--

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age.

€ 35,-- € 70,--
Adults aged 19 up to and including 75 years of age € 50,-- € 100,--

Enlist for inline skating

Mountainbike and track bike lessons

Mountainbikers and track cyclists pay a fee for entrance to the Cycle track Op Noord and/or lessons provided by IJCE trainers. Participation during the IJCE hours without lessons is not possible. Cycling starts in April and runs through to September. More information can be found on this page. Cycle lessons are only accessible to members of IJCE.

Mountainbike/track cycling training IJCE member Non member
Children up to and including 12 years of age € 20,-- n.v.t.

Youth 13 up to and including 18 years of age;

Students up to and including 27 years of age;

Veterans from 76 years of age.

€ 30,-- n.v.t.
Adults aged 19 up to and including 75 years of age € 40,-- n.v.t.

Enlist for cycle lessons

Forest fitness

Participation in forest fitness (bootcamp) is included in the association membership fee. No extra fees are due for joining these classes. Forest fitness starts in April and runs through to September, and is overseen by IJCE trainers.

Enlist for forest fitness